TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

thành lập công ty tnhh

Trách nhiệm:

Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty.

Tổ chức ghi chép tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ. Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có).

Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Lập, tổng hợp đầy đủ và gởi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của Công ty theo chế độ qui định tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp… của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện phù hợp.

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Ban Giám đốc và các Cơ quan hữu trách.

Theo dõi, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

Quyền hạn:

Toàn quyền phân công nhiệm vụ, điều phối và chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán tại Công ty.

– Tham gia việc tuyển dụng, sa thải, thuyên chuyển, xét nâng (giảm) lương, khen thưởng, kỹ luật các nhân sự kế toán trong phạm vi quản lý.

– Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác kế toán, kiểm tra, thanh tra của Phòng hoặc Cơ quan hữu quan.

– Được quyền từ chối việc lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button